Handledning och Coachning

Som coach och vägledare använder jag olika verktyg beroende på dina behov.

Handledning | Coach/coachning|

Handledning

Som handledare utgår jag från ett integrativt perspektiv, med tyngdpunkten i den relationella psykoterapin och dess rötter. Jag ser där C.G. Jung och den analytiska psykologin som föregångare i synen på det omedvetna som ett mellanmänskligt och intersubjektivt fält av samspel mellan allt levande. Detta samspel formas i sin tur av olika kognitiva, kulturella och biologiska strukturer.

Inom de psykoterapeutiska skolbildningara har dessa lite olika beteckningar, t ex Representationer av Interaktioner som Generaliserats (RIG, Daniel Stern), dispositiva representationer (Antonio Damasio), eller scheman (Dr. Jeffrey Young). Jung kallade dem för arketypiska mönster.

I mitt arbete som handledare kombinerar jag metodhandledning och processhandledning. I processhandledningen ligger fokus på närvaro och att tillhandahålla utrymme och ramar för reflektion och dialog, utifrån deltagarnas kompetens. Här är det reflekterande ”hållandet” en viktig förutsättning för att låta nya, kanske oväntade perspektiv få komma fram.

I metodhandledningen utgår jag från alla de metoder som jag tillägnat mig genom åren som psykoterapeut: kunskaper om anknytning, utvecklingsstadier, relationer, systemiska samspel inom psyket och i relationer till andra, trauma och traumabearbetning, omedvetna processer med mera. Ett viktigt perspektiv för mig är också kunskaper i kulturellt meningsbärande beteenden, symboler och existentiella perspektiv.

Coachning

Som privat coach använder jag olika verktyg för att tillsamman med dig kartlägga dina resurser och kompetenser. Med hjälp av andra verktyg kan vi arbeta med att frigöra dessa resurser, så som t ex mindfulness, Self-leadership (IFS) och mythodrama

Dessa metoder är också bra när det gäller att öka förmågan till beslutsfattande. Den senaste forskningen inom neurovetenskapen har lyft fram emotionernas betydelse för beslutsfattande (Antonio Damasio). Idag har vi fått kunskaper kring hjärnans olika nivåer av intelligens som är uppdelad i snabb, associerande, automatisk/reaktivt samt en långsammare mer rationell och eftertänksam intelligens som berör omdöme och förståelse av komplexa sammanhang. I mina metoder använder jag mig av dessa kunskaper för att hjälpa dig fatta viktiga beslut.

Jag använder Mindfulness för att fördjupa varseblivningen av de egna resurserna och kunskaperna och för att mobilisera dessa. Dagens hjärnforskning har visat att mindfulness tekniker (så som traditionella meditationsformer) skapar nya hjärnbanor och ger samma postitiva effekter som trygg anknytning (Siegel talar om sju bevisade effekter samt två ytterligare effekter som får starkt stöd av forskningen: reglering av kroppen, samspelt kommunikation, emotionell balans, responsflexibilitet, självkännedom, empati, reduktion av rädsla samt intuition och moral). Den grundläggande aspekten av dessa tekniker är också tillämpningsbar inom psykoterapi och mental träning. Den fantastiska upptäckten av hjärnans neuroplasticitet (livslånga utvecklingsförmåga) beskrivs bland annat av Daniel Siegel i hans senaste bok The Mindful Brain. Mer info om Daniel Siegel. För information om Mindfulness på svenska se Läkartidningen.(För mer info om Imago se under fliken relationsterapi)

Upp